3.2 Innovatie

Er is momenteel sprake van een  snel veranderende professionele praktijken die steeds nieuwe  en hogere eisen stelt aan organisaties. We komen deze eisen tegemoet door de ontwikkeling en implementatie van beleidsconcepten als (clinical) governance, outputsturing, centrumvorming, regionale netwerk- en ketenvorming. Kortom, er vindt conceptualisatie plaats en daarmee stelt men ook expliciet steeds hogere eisen aan het opleidings- en ontwikkelingsniveau van medewerkers en samenwerkingspartners. De huidige professional, zal zich niet alleen levenslang moeten blijven scholen en ontwikkelen, maar ook moeten transformeren tot een zogenaamde kenniswerker die bovendien duurzaam en flexibel inzetbaar moet zijn in wisselende multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en ketens. Doorlopende opleiding en ontwikkeling is het devies en dat vraagt naast ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ om Human Resource Development (HRD).

Dit impliceert dat professionals niet alleen gestalte geven aan deze educatieve ontwikkelingen, maar hierin zelf ook altijd een voorhoederol in moeten vervullen. Eenslags-leren wordt twee- en drieslagsleren. Organisatorische bestaansgronden zijn daarmee ook altijd tweeledig:

  1.  als onderwijs- en opleidingsinstituut, als Leerhuis bijdragen aan het gewenste niveau van professionele vorming en ontwikkeling van zorgprofessionals in de regio;
  2.  als educatief expertisecentrum mede vormgeven aan de ontwikkeling en implementatie van HRD. Voor een meer uitvoerige toelichting op de interactie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en educatie, zie bijlage 1: De HRD-Zevensprong). 
Om het hoofd te kunnen bieden aan de almaar uitdijende vakkennis en de toenemende complexiteit in het werkveld, maar vooral om de cultuuromslag te maken is levenslang leren vereist. Daarbij is het tevens de vraag of scholing op zich voldoende is. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat daarnaast ook sprake dient te zijn van structurele begeleiding en aanpassing van de organisatie op zich. De gesignaleerde veranderingen voltrekken zich dermate snel dat, net zoals dat bij patiënten die aan ingrijpende veranderingen worden blootgesteld al langer het geval is, begeleiding van professionals door professionals een essentieel instrument vormt voor adequaat functioneren. Het kan daarbij gaan om een breed pallet van activiteiten, variërend van psycho-educatie tot coaching & intervisie. Wij zien  inhoudelijk bijblijven en persoonlijke ontwikkeling als doelen die elkaar wederzijds kunnen ondersteunen en streeft er naar beide aspecten van professionele groei zoveel mogelijk te combineren. Daartoe zijn enkele innovatieve werkwijzen ontwikkeld, zoals
  1. Rolinversie binnen groepsonderwijs
  2. ICT-ondersteund Community-leren
  3. Combinatie inhoudelijke expertise met ervaringsdeskundigheid
  4. Coaching en andere vormen van (werk)begeleiding.